Semináře pro zástupce obcí Pardubického kraje

Semináře pro zástupce obcí Pardbického kraje proběhnou v průběhu roku 2019. O přesném termínu seminářů budeme včas informovat.

O Perníkovou popelnici 2018

Soutěž obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. (dále jen AOS EKO-KOM) a Pardubický kraj vyhlašuje XII. ročník soutěže obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů, pod názvem „O Perníkovou popelnici 2018“. Soutěž má za cíl motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, ale také naplňovat cíle plánu odpadového hospodářství kraje.

Současně budou obce hodnoceny v rámci samostatných soutěží kolektivních systémů ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. ve zpětném odběru vysloužilého elektrozařízení.

Slavnostní vyhlášení konečných výsledků celé soutěže proběhne nejpozději do 31. 5. 2019.

O PERNÍKOVOU POPELNICI 2018

Pravidla a hodnotící kritéria

HODNOCENÉ OBDOBÍ

Hodnoceným obdobím je kalendářní rok 2018, tj. období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

ÚČAST V SOUTĚŽI

Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v Pardubickém kraji, jež jsou účastníky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, provozovaného společností AOS EKO-KOM, u kterých nedošlo v hodnoceném období k zásadnímu porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

KATEGORIE

Pro potřeby soutěže jsou účastníci rozděleni do tří skupin podle velikosti obce.

 • · do 300 obyvatel
 • · od 301 do 2 000 obyvatel
 • · nad 2 000 obyvatel

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

 • · absolutní vítěz
 • · skokan roku

ZPŮSOB HODNOCENÍ

 • · pro hodnocení soutěže budou využívána data AOS EKO-KOM, poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
 • · hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť

PRINCIP HODNOCENÍ

Obce se hodnotí zvlášť v jednotlivých velikostních skupinách.

Hlavní hodnocení

Hodnocení vychází z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit (papíru ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech; plastů, skla celkem a kovů ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech) dle výtěžnosti v kg na obyvatele a rok. Počet získaných bodů odpovídá pořadí obce s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, odpovídající počtu zúčastněných obcí v dané kategorii.

Doplňkové hodnocení

Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, nápojový karton, sbírala kovy a papír ostatními způsoby sběru (tedy mimo veřejnou sběrnou síť, sběrné dvory a sběrná místa), získala v hodnoceném období bonus za „zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě“ dle hodnocení v systému EKO-KOM nebo vykazovala účinnost tříděného sběru vyšší, než je celorepublikový průměr v daném roce (účinnost tříděného sběru je podíl výtěžnosti tříděného sběru /včetně kovů/ na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci /tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad/), získává doplňkové body za každé výše jmenované hodnocení. (Účinnost tříděného sběru je podíl výtěžnosti tříděného sběru (včetně kovů) na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci (tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad).

ODMĚNY

Na základě celkových výsledků budou v jednotlivých kategoriích (skupinách) vyhlášena a odměněna první tři místa:

1. místo 80.000,-Kč

2. místo 45.000,-Kč

3. místo 25.000,-Kč

Ocenění „Absolutní vítěz“ a „Skokan roku“

 • · Absolutní vítěz – v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Vyhodnocena bude obec s nejvyšším počtem bodů.
 • · Skokan roku - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší rozdíl v celkovém umístění (vzestup v pořadí) mezi rokem 2017 a 2018. Skokan roku získá finanční odměnu ve výši 20.000,- Kč.

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL

Samostatně v rámci zpětného odběru elektrozařízení budou vyhodnocena 1. místa ve třech kategoriích obcí, stanovených pro kolektivní systém ASEKOL. O cenu společnosti ASEKOL mohou soutěžit pouze obce zapojené v systému zpětného odběru kolektivního sytému ASEKOL (tj. obce, které mají platnou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s provozovatelem kolektivního systému společnosti ASEKOL a.s.).

Kritéria a hodnocení:

 • · nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2018 ve skupinách 3, 4, 7, 8 a 9 (dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech) bez televizorů a počítačových monitorů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok),
 • · do hodnocení budou zahrnuty pouze obce, které v rámci zpětného odběru elektrozařízení v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 odevzdají drobné vysloužilé elektrospotřebiče a elektrozařízení dle č. I odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (tj. drobné EEZ s výjimkou televizorů a počítačových monitorů).
 • · do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v obci a odevzdaných společnosti ASEKOL a.s. s výjimkou televizorů a počítačových monitorů, tj. ve smyslu výše popsaných kritérií.
 • · pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data ze systému společnosti ASEKOL a.s.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • · do 2 000 obyvatel               10.000,- Kč
 • · od 2000 do 5 000 obyvatel 15.000,- Kč
 • · od 5 001 obyvatel               20.000,- Kč

Speciální odměna kolektivního systému ASEKOL – tuto odměnu získá obec, která dosáhne nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení v roce 2018 ve skupinách 3, 4, 7, 8 a 9 (dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech) prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok). Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 10.000,- Kč. Finanční odměny jsou v plné výši poskytovány společností ASEKOL a.s.

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN

V rámci zpětného odběru elektrozařízení budou samostatně vyhodnocena první místa ve dvou kategoriích obcí stanovených pro kolektivní systém ELEKTROWIN. O cenu společnosti ELEKTROWIN a.s. mohou soutěžit pouze smluvní obce zapojené v systému ELEKTROWIN (tj. obce, které mají platnou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s. a dále mají uzavřený dodatek z roku 2017 (obce 2000 obyvatel a více) upravující zápis KS ELEKTROWIN a.s. a zpětný odběr pro všechny EEZ v rozsahu stanoveném metodickým pokynem).

Kritéria a hodnocení:

 • nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2018 ve skupinách 1, 2 a 6 (velké a malé domácí spotřebiče a elektrické a elektronické nářadí dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb. v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok).
 • do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v obci a odevzdaných ke zpětnému odběru do systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.
 • pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data z informačního systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.
 • Skokan roku - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Speciální cenu získá obec, která zaznamená nejvyšší procentuální meziroční nárůst sběru elektrozařízení v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2000 obyvatel   10.000 Kč
 • nad 2001 obyvatel 30.000 Kč
 • Skokan roku          20.000 Kč

Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Místo a čas konání ceremoniálu budou včas oznámeny. Tyto finanční prostředky budou účelově vázány a obec je může použít na úhradu nákladů spojených s oblastí nakládání s odpady, projektů v oblasti ochrany životního prostředí anebo k úhradě jiných nákladů vázaných k těmto oblastem.

Finanční prostředky budou poskytnuty organizátorem soutěže, tj. Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje s výjimkou cen kolektivního systému ASEKOL, které budou poskytnuty přímo společnostmi ASEKOL. a.s.

Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Místo a čas konání vyhlášení budou včas oznámeny. Tyto finanční prostředky budou účelově vázány a obec je může použít výhradně na úhradu nákladů v oblastí odpadového hospodářství, a to nejpozději do 31.12.2019.

Organizátor soutěže si vymezuje právo na změnu podmínek soutěže, zrušení soutěže a vyloučení města nebo obce v případě porušení pravidel.

„Odpadové semináře “ pro zástupce obcí - listopad/prosinec 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na „Odpadové semináře , které pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje.

Náplní semináře bude mimo jiné poskytnutí aktuálních informací od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. (výsledky třídění v Pardubickém kraji, průměrná data o třídění, krajský projekt na podporu třídění odpadů, odměny obcím). Zástupci obcí budou dále seznámeni s aktuální legislativou v oblasti odpadového hospodářství či s možnostmi získání finanční podpory pro obce z dostupných dotačních titulů v oblasti životního prostředí.

Číst dál...

Soutěž s Asekolem - přines vysloužilý spotřebič

Máte doma nefunkční mobilní telefon či staré rádio? Vezměte ho s sebou na nákup do Globusu!

Kolektivní systém ASEKOL a.s. pořádá ve dnech od 11. - 13. listopadu od 10.00 do 18.00 hodin před hypermarketem Globus (Poděbradská 293, Pardubice) sběrovou akci, v průběhu které budou moci občané odevzdat drobný vysloužilý elektrosotřebič do přistavěného červeného kontejneru. U červeného kontejneru se bude po dobu trvání akce nacházet "červená hlídka", která se všemi "sběrači" vyplní soutěžní kupón. Soutěž se vztahuje pouze na drobné elektrospotřebiče, protože velké spotřebiče nepatří do červeného kontejneru, ale na sběrný dvůr.

Číst dál...

Staň se hrdinou železného týdne

Pardubický kraj ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN a Východočeským muzeem v Pardubicích přinášejí unikátní pojízdné Recyklatorium, které se v průběhu září vydá napříč celou Českou republikou a postupně vybídne návštěvníky 12 muzeí k odložení drobného vysloužilého elektrospotřebiče, a to za odměnu!

Číst dál...

Slosování křížovky

Dne 10.11.2010 v 10.00 hod proběhlo losování úspěšných luštitelů křížovky, která byla uveřejněna v tisku v rámci propagace kampaně zaměřené na podporu třídění a recyklace odpadů v Pardubickém kraji. Losování provedl člen rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Ing. Václav Kroutil. Ceny do slosování věnovala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Pardubický kraj.

Číst dál...

Pokus o světový rekord!

Galerie znaků měst a obcí ČR vyrobených z odpadových materiálů

Agentura Dobrý den Pelhřimov s.r.o. a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. uspořádaly v roce 2009 akci, v jejímž průběhu bylo vyrobeno 34 znaků obcí a měst Kraje Vysočina a to výhradně z odpadových materiálů. Použity byly PET lahve všech typů a barev, víčka PET lahví, plastové sáčky a tašky, kelímky od jogurtů, polystyrén, nápojové kartony, papír a sklo. Tato kolekce byla zapsána do České knihy rekordů III.

Číst dál...