Soutěž obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů v roce 2020

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. (dále jen AOS EKO-KOM) a Pardubický kraj vyhlašuje XIV. ročník soutěže obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů, pod názvem „O Perníkovou popelnici 2020“. Soutěž má za cíl motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, ale také naplňovat cíle plánu odpadového hospodářství kraje.

Současně budou obce hodnoceny v rámci samostatných soutěží kolektivních systémů ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. ve zpětném odběru vysloužilého elektrozařízení.

Slavnostní vyhlášení konečných výsledků celé soutěže proběhne nejpozději do 31. 5. 2021.

O PERNÍKOVOU POPELNICI 2020

Pravidla a hodnotící kritéria

HODNOCENÉ OBDOBÍ

Hodnoceným obdobím je kalendářní rok 2020, tj. období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

ÚČAST V SOUTĚŽI

Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v Pardubickém kraji, jež jsou účastníky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, provozovaného společností AOS EKO-KOM, u kterých nedošlo v hodnoceném období k zásadnímu porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

KATEGORIE

Pro potřeby soutěže jsou účastníci rozděleni do tří skupin podle velikosti obce.

 • do 300 obyvatel
 • od 301 do 2 000 obyvatel
 • nad 2 000 obyvatel

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

 • absolutní vítěz
 • skokan roku

ZPŮSOB HODNOCENÍ

 • Pro hodnocení soutěže budou využívána data AOS EKO-KOM, poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
 • Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

PRINCIP HODNOCENÍ

Obce se hodnotí zvlášť v jednotlivých velikostních skupinách.

Hlavní hodnocení

Hodnocení vychází z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit (papíru ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech; plastů, skla celkem a kovů ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech) dle výtěžnosti v kg na obyvatele a rok. Počet získaných bodů odpovídá pořadí obce s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, odpovídající počtu zúčastněných obcí v dané kategorii. 

Doplňkové hodnocení

 • Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, nápojový karton, sbírala kovy a papír ostatními způsoby sběru (tedy mimo veřejnou sběrnou síť, sběrné dvory a sběrná místa), získává v hodnoceném období bonus za „zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě“ dle hodnocení v systému EKO-KOM.
 • Pokud obec vykazovala účinnost tříděného sběru vyšší, než je celorepublikový průměr v daném roce (účinnost tříděného sběru je podíl výtěžnosti tříděného sběru /včetně kovů/ na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci /tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad/), získává doplňkové body za každé výše jmenované hodnocení.

ODMĚNY

Na základě celkových výsledků budou v jednotlivých kategoriích (skupinách) vyhlášena a odměněna první tři místa:

 • 1. místo  80.000,-Kč
 • 2. místo  45.000,-Kč
 • 3. místo  25.000,-Kč  

Ocenění „Absolutní vítěz“ a „Skokan roku“

 • Absolutní vítěz - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Vyhodnocena bude obec s nejvyšším počtem bodů.
 • Skokan roku - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší rozdíl v celkovém umístění (vzestup v pořadí) mezi rokem 2019 a 2020. Skokan roku získá finanční odměnu ve výši 20.000,- Kč.

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL

Samostatně v rámci zpětného odběru elektrozařízení budou vyhodnocena 1. místa ve třech kategoriích obcí, stanovených pro kolektivní systém ASEKOL. O cenu společnosti ASEKOL mohou soutěžit pouze obce zapojené v systému zpětného odběru kolektivního sytému ASEKOL (tj. obce, které mají platnou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s provozovatelem kolektivního systému společnosti ASEKOL a.s.).

Kritéria a hodnocení:

 • Nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru drobného elektrozařízení v roce 2020 ve skupinách 5 (malá zařízení o rozměru menším než 50 cm) a 6 (malá IT zařízení o rozměru menším než 50 cm) dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok).
 • Do hodnocení budou zahrnuty pouze obce, které v rámci zpětného odběru elektrozařízení v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 odevzdají drobné vysloužilé elektrospotřebiče a elektrozařízení ve smyslu č. I odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve skupinách 5 a 6).
 • Do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v obci a odevzdaných společnosti ASEKOL a.s. ve smyslu výše popsaných kritérií.
 • Pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data ze systému společnosti ASEKOL a.s.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2 000 obyvatel                        10.000,- Kč
 • od 2000 do 5 000 obyvatel          15.000,- Kč
 • od 5 001 obyvatel                        20.000,- Kč
 • Speciální odměna – tuto odměnu získá obec, která dosáhne nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru drobného elektrozařízení v roce 2019 ve skupinách 5 (malá zařízení o rozměru menším než 50 cm) a 6 (malá IT zařízení o rozměru menším než 50 cm) dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok). Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN

V rámci zpětného odběru elektrozařízení budou samostatně vyhodnocena první místa ve dvou kategoriích obcí stanovených pro kolektivní systém ELEKTROWIN. O cenu společnosti ELEKTROWIN a.s. mohou soutěžit pouze smluvní obce zapojené v systému ELEKTROWIN (tj. obce, které mají platnou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s. a dále mají uzavřený dodatek z roku 2017 (obce 2000 obyvatel a více) upravující zápis KS ELEKTROWIN a.s. a zpětný odběr pro všechny EEZ v rozsahu stanoveném metodickým pokynem).

Kritéria a hodnocení:

 • nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2020 ve skupinách 1, 4, 5 a 6 (zařízení pro tepelnou výměnu, velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm) dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb. v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok)
 • do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v obci a odevzdaných ke zpětnému odběru do systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.
 • pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data z informačního systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2000 obyvatel       10 000,- Kč
 • nad 2001 obyvatel     30 000,- Kč
 • Speciální cena - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Speciální cenu získá obec, která zaznamená nejvyšší procentuální meziroční nárůst sběru elektrozařízení (včetně chlazení) v roce 2020 ve srovnání s rokem 2019.


       Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.

Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Místo a čas konání ceremoniálu budou včas oznámeny. Tyto finanční prostředky budou účelově vázány a obec je může použít na úhradu nákladů spojených s oblastí nakládání s odpady, projektů v oblasti ochrany životního prostředí anebo k úhradě jiných nákladů vázaných k těmto oblastem, a to nejpozději do 31.12.2021.   

Finanční prostředky budou poskytnuty organizátorem soutěže, tj. Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje s výjimkou cen kolektivního systému ASEKOL, které budou poskytnuty přímo společnostmi ASEKOL. a.s.

Organizátor soutěže si vymezuje právo na změnu podmínek soutěže, zrušení soutěže a vyloučení města nebo obce v případě porušení pravidel.


 

Archiv výsledků 

Pardubice získaly další umělecký originál

Společnost ASEKOL zabývající se sběrem vysloužilého elektra se rozhodla spojit osvětu s uměním a pod hlavičkou projektu „Umění třídit“ vytvořila 14 kontejnerů obohacených o graffiti design, které nyní umisťuje do krajských měst. V Pardubicích byl přitom prototyp designového kontejneru instalován na zkoušku již minulý rok. Společnost ASEKOL zabývající se sběrem vysloužilého elektra se rozhodla spojit osvětu s uměním a pod hlavičkou projektu „Umění třídit“ vytvořila 14 kontejnerů obohacených o graffiti design, které nyní umisťuje do krajských měst. V Pardubicích byl přitom prototyp designového kontejneru instalován na zkoušku již minulý rok. 28. 8. 2019 byl i se závěrečným antigraffiti postřikem znovu slavnostně umístěn v ulici Josefa Janáčka. Na uměleckých a zároveň funkčních instalacích zpodobnili výtvarníci a sprejeři pod vedením Nikoly Vavrouse (Khomy) daná města a jejich dominanty. O grafický návrh a zpracování pardubického kontejneru se postaral právě Khoma. 

Číst dál...

Soutěž Aktivní obec pokračuje i v roce 2019

Vážení partneři a zástupci obcí,

Zapojte Vaši obec do soutěže AKTIVNÍ OBEC a získejte odměnu 20 000 Kč na zlepšení nakládání s vyřazenými elektrospotřebiči v obci.

V každém kraji získá navíc vítězná obec šek na 3 000 Kč a certifikát o podpoře Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.

Přihlásit do soutěže se můžete do konce června. Stačí zaregistrovat vaši obec na webu https://www.asekol.cz/cs/formular-registrace-obce/

Zvítězí obec, které se podaří získat nejvíce bodů ve čtyřech oblastech:

1. Výtěžnost sběru v červených stacionárních kontejnerech

2. Propagace zpětného odběru elektrozařízení

3. Navýšení průměrné výtěžnosti sběru v červených kontejnerech

4. Zapojení alespoň jedné školy na území obce do projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět http://www.recyklohrani.cz/cs/

Více informací a pravidla soutěže naleznete na webu https://www.asekol.cz/obce-a-sber/akce-v-regionech/aktivni-obec/.

Soutěž je určena pro obce, které v obci zajišťují sběr mimo jiné prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů.

Přejeme hodně štěstí v soutěži!

Semináře pro zástupce obcí Pardubického kraje

Semináře pro zástupce obcí Pardbického kraje proběhnou v průběhu roku 2019. O přesném termínu seminářů budeme včas informovat.

O Perníkovou popelnici 2019

Soutěž obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. (dále jen AOS EKO-KOM) a Pardubický kraj vyhlašuje XIII. ročník soutěže obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů, pod názvem „O Perníkovou popelnici 2019“. Soutěž má za cíl motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, ale také naplňovat cíle plánu odpadového hospodářství kraje.

Současně budou obce hodnoceny v rámci samostatných soutěží kolektivních systémů ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. ve zpětném odběru vysloužilého elektrozařízení.

Slavnostní vyhlášení konečných výsledků celé soutěže proběhne nejpozději do 31. 5. 2020.

O PERNÍKOVOU POPELNICI 2019

Pravidla a hodnotící kritéria

HODNOCENÉ OBDOBÍ

Hodnoceným obdobím je kalendářní rok 2019, tj. období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

ÚČAST V SOUTĚŽI

Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v Pardubickém kraji, jež jsou účastníky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, provozovaného společností AOS EKO-KOM, u kterých nedošlo v hodnoceném období k zásadnímu porušení Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

KATEGORIE

Pro potřeby soutěže jsou účastníci rozděleni do tří skupin podle velikosti obce.

 • do 300 obyvatel
 • od 301 do 2 000 obyvatel
 • nad 2 000 obyvatel

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

 • absolutní vítěz
 • skokan roku

ZPŮSOB HODNOCENÍ

 • Pro hodnocení soutěže budou využívána data AOS EKO-KOM, poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
 • Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

PRINCIP HODNOCENÍ

Obce se hodnotí zvlášť v jednotlivých velikostních skupinách.

Hlavní hodnocení

Hodnocení vychází z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit (papíru ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech; plastů, skla celkem a kovů ve veřejné sběrné síti, sběrných dvorech a sběrných místech) dle výtěžnosti v kg na obyvatele a rok. Počet získaných bodů odpovídá pořadí obce s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, odpovídající počtu zúčastněných obcí v dané kategorii. 

Doplňkové hodnocení

 • Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, nápojový karton, sbírala kovy a papír ostatními způsoby sběru (tedy mimo veřejnou sběrnou síť, sběrné dvory a sběrná místa), získává v hodnoceném období bonus za „zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě“ dle hodnocení v systému EKO-KOM.
 • Pokud obec vykazovala účinnost tříděného sběru vyšší, než je celorepublikový průměr v daném roce (účinnost tříděného sběru je podíl výtěžnosti tříděného sběru /včetně kovů/ na celkové výtěžnosti komunálních odpadů v obci /tříděný sběr včetně kovů a směsný komunální odpad/), získává doplňkové body za každé výše jmenované hodnocení.

ODMĚNY

Na základě celkových výsledků budou v jednotlivých kategoriích (skupinách) vyhlášena a odměněna první tři místa:

 • 1. místo  80.000,-Kč
 • 2. místo  45.000,-Kč
 • 3. místo  25.000,-Kč  

Ocenění „Absolutní vítěz“ a „Skokan roku“

 • Absolutní vítěz - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Vyhodnocena bude obec s nejvyšším počtem bodů.
 • Skokan roku - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Skokanem roku bude vyhlášena obec, která zaznamená nejvyšší rozdíl v celkovém umístění (vzestup v pořadí) mezi rokem 2018 a 2019. Skokan roku získá finanční odměnu ve výši 20.000,- Kč.

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL

Samostatně v rámci zpětného odběru elektrozařízení budou vyhodnocena 1. místa ve třech kategoriích obcí, stanovených pro kolektivní systém ASEKOL. O cenu společnosti ASEKOL mohou soutěžit pouze obce zapojené v systému zpětného odběru kolektivního sytému ASEKOL (tj. obce, které mají platnou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s provozovatelem kolektivního systému společnosti ASEKOL a.s.).

Kritéria a hodnocení:

 • Nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru drobného elektrozařízení v roce 2019 ve skupinách 5 (malá zařízení o rozměru menším než 50 cm) a 6 (malá IT zařízení o rozměru menším než 50 cm) dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok).
 • Do hodnocení budou zahrnuty pouze obce, které v rámci zpětného odběru elektrozařízení v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 odevzdají drobné vysloužilé elektrospotřebiče a elektrozařízení ve smyslu č. I odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve skupinách 5 a 6).
 • Do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v obci a odevzdaných společnosti ASEKOL a.s. ve smyslu výše popsaných kritérií.
 • Pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data ze systému společnosti ASEKOL a.s.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2 000 obyvatel                         10.000,- Kč
 • od 2000 do 5 000 obyvatel           15.000,- Kč
 • od 5 001 obyvatel                         20.000,- Kč
 • Speciální odměna – tuto odměnu získá obec, která dosáhne nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru drobného elektrozařízení v roce 2019 ve skupinách 5 (malá zařízení o rozměru menším než 50 cm) a 6 (malá IT zařízení o rozměru menším než 50 cm) dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok). Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN

V rámci zpětného odběru elektrozařízení budou samostatně vyhodnocena první místa ve dvou kategoriích obcí stanovených pro kolektivní systém ELEKTROWIN. O cenu společnosti ELEKTROWIN a.s. mohou soutěžit pouze smluvní obce zapojené v systému ELEKTROWIN (tj. obce, které mají platnou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s. a dále mají uzavřený dodatek z roku 2017 (obce 2000 obyvatel a více) upravující zápis KS ELEKTROWIN a.s. a zpětný odběr pro všechny EEZ v rozsahu stanoveném metodickým pokynem).

Kritéria a hodnocení:

 • Nejvyšší dosažená výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v roce 2019 ve skupinách 1, 4, 5 a 6 (zařízení pro tepelnou výměnu, velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm) dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb. v přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel/rok).
 • Do hodnocení bude započítán celkový výsledek výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení odebraných od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v obci a odevzdaných ke zpětnému odběru do systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.
 • Pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data z informačního systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.

Obce na prvních místech v každé kategorii budou odměněny takto:

 • do 2000 obyvatel                  10 000 Kč
 • nad 2001 obyvatel                30 000 Kč
 • Speciální cena - v rámci tohoto ocenění budou hodnoceny všechny obce bez ohledu na rozdělení do velikostních kategorií. Speciální cenu získá obec, která zaznamená nejvyšší procentuální meziroční nárůst sběru elektrozařízení (včetně chlazení) v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018. Vítězná obec získá finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.

Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Místo a čas konání ceremoniálu budou včas oznámeny. Tyto finanční prostředky budou účelově vázány a obec je může použít na úhradu nákladů spojených s oblastí nakládání s odpady, projektů v oblasti ochrany životního prostředí anebo k úhradě jiných nákladů vázaných k těmto oblastem, a to nejpozději do 31.12.2020.   

Finanční prostředky budou poskytnuty organizátorem soutěže, tj. Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje s výjimkou cen kolektivního systému ASEKOL, které budou poskytnuty přímo společnostmi ASEKOL. a.s.

Organizátor soutěže si vymezuje právo na změnu podmínek soutěže, zrušení soutěže a vyloučení města nebo obce v případě porušení pravidel.

„Odpadové semináře “ pro zástupce obcí - listopad/prosinec 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na „Odpadové semináře , které pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje.

Náplní semináře bude mimo jiné poskytnutí aktuálních informací od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. (výsledky třídění v Pardubickém kraji, průměrná data o třídění, krajský projekt na podporu třídění odpadů, odměny obcím). Zástupci obcí budou dále seznámeni s aktuální legislativou v oblasti odpadového hospodářství či s možnostmi získání finanční podpory pro obce z dostupných dotačních titulů v oblasti životního prostředí.

Číst dál...

Soutěž s Asekolem - přines vysloužilý spotřebič

Máte doma nefunkční mobilní telefon či staré rádio? Vezměte ho s sebou na nákup do Globusu!

Kolektivní systém ASEKOL a.s. pořádá ve dnech od 11. - 13. listopadu od 10.00 do 18.00 hodin před hypermarketem Globus (Poděbradská 293, Pardubice) sběrovou akci, v průběhu které budou moci občané odevzdat drobný vysloužilý elektrosotřebič do přistavěného červeného kontejneru. U červeného kontejneru se bude po dobu trvání akce nacházet "červená hlídka", která se všemi "sběrači" vyplní soutěžní kupón. Soutěž se vztahuje pouze na drobné elektrospotřebiče, protože velké spotřebiče nepatří do červeného kontejneru, ale na sběrný dvůr.

Číst dál...