Levnější svoz komunálního odpadu z programu EKO-KOM

Obec může přistoupit k poskytování svozu komunálního odpadu zdarma. O ceně za svoz odpadu,nebo o svoze odpadu zdarma, může obec rozhodnout obecně závaznou vyhláškou. Náklady na shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pak bude obec nést sama. 

V České republice je několik málo měst a obcí, které poskytují svoz odpadu pro své obyvatele zdarma. Město Most zavedlo bezplatný svoz odpadu pro své obyvatele obecně závaznou vyhláškou v roce 2007, ve které zrušilo předchozí vyhlášky o místním poplatku. Teplice zavedli bezplatný odvoz komunálního odpadu již v roce 2006. Ve stejném období se pro svoz odpadu bezpoplatků rozhodli i v Nové Pace nebo Dubí a dalších městech.

Důvodů pro poskytování této služby zdarma, které představitelé měst uvádí, je vícero. Někteří(např. starosta Teplic a senátor Kubera) uvádí, že původcem odpadu není občan ale obec.Komunální odpad je pouze malou částí odpadů, které musí obec uklízet. Občan by taky neměl být trestán za to, v jakých obalech se zboží prodává. Další z argumentů uvádí vysoké daňové zatížení obyvatel. Někteří považují svoz odpadu za veřejnou službu podobnou např. veřejnému osvětlení,které obec poskytuje občanům bez poplatků. Dalším uváděným důvodem je i vysoký podíl neplatičů tohoto poplatku v některých městech a vysoké náklady na vymáhání těchto dluhů. Náklady na svoz odpadu za neplatiče stejně platí obec a ještě má další náklady s vymáháním dluhů.

 Při zvyšování množství tříděného odpadu, mohou být náklady na svoz komunálního odpadu částečně hrazeny také z plateb ze systému EKO-KOM. Právě zvyšování podílu tříděného odpadu bylo jedním z argumentů pro zavedení služby zdarma v Nové Pace.

 V případě změny situace a snížení podílu tříděného odpadu je město připraveno opětovně poplatky zavést Odpuštění poplatků naopak může vést ke zhoršení kvality této služby. Také může mít vliv na snížení množství tříděného odpadu, jelikož nedochází k finanční motivaci obyvatel ve prospěch třídění.

 Modely svozu odpadu v Evropě

 Společný právní rámec pro nakládání s odpadem na evropské úrovni je dán směrnicí Rady a Evropského parlamentu č. 98 z roku 2008 o odpadech.

Směrnice definuje nejdůležitější pojmy, priority pro právní předpisy a politiku pro odpadové hospodářství.Nezabývá se problematikou financování svozu odpadu.Pro nakládání s odpady je nutno nejdříve předcházet jejích vzniku,připravovat je k opětovnému použití, recyklovat nebo najít jim jiné využití. Odstranění odpadů je až na posledním místě. Směrnice také udává cíl pro komunální odpad – recyklace až 50 % hmotnosti odpadu z domácností do roku 2020.Podobně jako v ČR, i v Evropě jsou ve městech zavedeny poplatky za svoz odpadu, i když jejich systém i systém odpadového hospodářství je trochu odlišný. Obecně se ale jedná od dvě možnosti,a to paušální zpoplatnění všech občanů/domácností stejnou částkou (různou podle dané obce, takjak si jí obec určí) nebo zpoplatnění podle množství vyprodukovaného odpadu (např. na základěvelkosti kontejneru, odpadkových pytlů, frekvence svozu odpadu nebo podle váhy).

 V některých zemích/obcích se také obě tyto varianty různě kombinují.

Poplatek za svoz odpadu také může býtsoučástí větší lokální daně. Placení poplatků je součástí celkového řízení odpadového hospodářství,většinou se využívá jejich motivační nebo fiskální funkce.

Existuje několik modelů zpoplatnění systému svozu odpadu např.:

Fixní roční poplatek za domácnost (např. v některých obcích ve Španělsku nebo Německu)

Pay per bag scheme - Poplatek je placen za pytel, který je určena na odpad. Poplatek je tak vybrán při jeho nákupu. (např. Belgie, Německo, Irsko)

Poplatek za vyprázdnění odpadkové nádoby (podle velikosti nebo frekvence svozu odpadu)

(např. Helsinki ve Finsku, Rakousko)

Poplatky za množství odpadu (např. Slovensko, Švédsko, Velká Británie)