Druhy odpadů v každodenním životě

Pardubice, 11. 12. 2012 – Třídění odpadů je činnost, která se dá chápat v několika rovinách. Pro naprostou většinu z nás je to aktivita spojená s barevnými kontejnery a tříděním plastu, papíru a skla. Ve skutečnosti je však třídění odpadů pojem mnohem obsáhlejší

„Zákon o odpadech, který je obecně platný pro každého z nás, nařizuje, že odpady je nutné třídit podle jejich vlastností a podle těchto vlastností s nimi nakládat. Pokud se chceme zákona držet, musíme nejprve vědět, jaké vlastnosti náš odpad má,“ vysvětluje regionální manažer společnosti EKO-KOM, a. s. pro Pardubický a Královéhradecký kraj Tomáš Pešek.

Nejdůležitějším odpadem pro občany je odpad komunální, tedy odpad vznikající z činnosti fyzických osob na území obce. Největší součástí komunálního odpadu je odpad z domácností (domovní odpad) a dále odpad z údržby veřejných prostranství (odpad z odpadkových košů, údržby zeleně, chodníků a cest, případně ze hřbitovů). Protože o údržbu veřejných prostranství se stará zpravidla obec, budeme se dále věnovat odpadům domovním.

Jednotlivé složky domovního odpadu se od sebe liší, a proto se s nimi i odlišně nakládá. První složkou je odpad objemný, tedy takový odpad, který se pro svoje rozměry nebo hmotnost nevejde do klasické popelnice či kontejneru. Objemný odpad je zastoupen zejména kusy nábytku, podlahovými krytinami a sanitárním vybavením domácnosti. Sbírá se do velkokapacitních nádob, které jsou umístěny ve sběrných dvorech, v menších obcích jsou tyto kontejnery v pravidelných intervalech přistavovány na veřejná prostranství. Objemné odpady se mohou ještě dále třídit, např. na kovy a dřevo, které se předávají k recyklaci, dále se upravuje jejich objem a ukládají se na skládkách nebo odstraňují ve spalovnách komunálních odpadů.

Druhou skupinou jsou nebezpečné odpady. Takové odpady mají jednu nebo více nebezpečných vlastností a v případě neopatrné manipulace s nimi může dojít k poškození zdraví lidí, zvířat nebo k ohrožení životního prostředí. Mezi nebezpečné odpady patří některé barvy, laky, rozpouštědla, domácí chemie, minerální oleje, ropné látky apod. Pro naši snazší orientaci jsou obaly s nebezpečnými látkami označovány výstražnými značkami ve tvaru oranžového obdélníku se zvláštním symbolem. Nebezpečné odpady se sbírají dvěma způsoby – prostřednictvím mobilních sběren (v menších obcích 2x do roka) nebo průběžně ve sběrných dvorech.

Některé odpady, které donedávna patřily mezi nebezpečné, jsou nyní označovány jako výrobky podléhající zpětnému odběru. „Jedná se o veškerá elektrozařízení, léky, baterie a zářivky, motorové oleje a pneumatiky. Tyto výrobky se odevzdávají na místech zpětného odběru – v prodejnách, sběrných dvorech či speciálních kontejnerech pro zpětný odběr elektrozařízení,“ říká Tomáš Pešek.

Následuje velká skupina odpadů využitelných, tzn. takových odpadů, které lze po vytřídění dále recyklovat či jiným způsobem využít (např. energetické využití). Využitelnými odpady jsou již dříve zmíněný papír, sklo, plasty, kovy, nápojové kartony, případně textil a biologicky rozložitelný odpad. Využitelné odpady se sbírají do barevných kontejnerů či pytlů, případně shromažďují ve sběrných dvorech. Následně jsou odváženy na třídící linky, které je upravují podle požadavků konečných zpracovatelů.

Teprve to, co nám po vytřídění výše uvedených odpadů zbyde, je směsný komunální odpad, který by měl končit v popelnicích nebo černých  kontejnerech. Směsný odpad se poté ukládá na skládkách nebo odstraňuje ve spalovnách komunálních odpadů.

Takto široce chápaný pojem třídění odpadů dává této činnosti jiný rozměr s mnohem hlubším významem.

opvk hor zakladni logolink rgb cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.