S nebezpečnými odpady je třeba zacházet opatrně

Pardubice, 28. 1. 2013 – Nebezpečné odpady nebo obaly jimi znečištěné mají vlastnosti, které mohou mít negativní dopad na zdraví lidí, zvířat nebo životní prostředí, a proto je důležité je třídit a nenakládat s nimi jako se smíšeným komunálním odpadem nebo odpadem určeným k běžné recyklaci.

Produkce nebezpečných odpadů tvořila například v roce 2011 v České republice 6 % všech vyprodukovaných odpadů.  Nebezpečné odpady vznikají zejména v průmyslových provozech, zdravotnictví, ale také v domácnostech. V domovním odpadu se nejčastěji objevují v podobě úklidové chemie, prostředků na hubení hmyzu, repelentů, zářivek, olejů, barev, lepidel či nevyužitých léků.

„Nebezpečné odpady se sbírají buď prostřednictvím sběrných dvorů, a to zejména ve větších obcích a městech, nebo formou mobilního sběru. Tuto povinnost musí splnit každá obec ze zákona minimálně dvakrát ročně, tedy pokud nemá sběrný dvůr.  Staré nebo nevyužité léky je možné vrátit v každé lékárně,“ říká Martin Lochovský, manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM, a.s.

Celou řadu sebraných nebezpečných odpadů lze opět využít, tzv. se regenerovat, jako například motorové oleje, rozpouštědla nebo fotochemikálie. Po fyzikální nebo chemické úpravě je možné znovu používat celou řadu chemických látek. Složitější zařízení obsahující nebezpečné látky se demontují na jednodušší součásti, ty opětovně použitelné se recyklují a jen ty nebezpečné se dále odstraňují.

Ostatní nebezpečné odpady se skládkují na skládkách s vyšším stupněm zabezpečení, aby neohrozily své okolí. Hořlavé odpady, např. ropné látky nebo infekční materiály z nemocnic se spalují ve spalovnách nebezpečných odpadů. Spalovny nebezpečného odpadu mají pro svůj provoz stanoveny velice přísné limity na emise do ovzduší a druhy spalovaných odpadů.

V našich zeměpisných šířkách, Pardubický kraj nevyjímaje, je bohužel stále nejrozšířenější metodou skládkování nebezpečných odpadů. Přestože jsou na bezpečnost takovýchto skládek kladeny ty nejpřísnější nároky, jedná se stále o přenášení problému na další generace.  I proto vznikl princip zpětného odběru, kdy pro některé potenciálně nebezpečné výrobky (baterie, pneumatiky, motorové oleje a veškerá elektrozařízení) musí být vytvořená síť dobře dostupných míst zpětného odběru, kde může spotřebitel tyto potenciálně problematické výrobky bezplatně odevzdat. Producenti těchto výrobků musí zajistit i další bezpečné nakládání s nimi a poskytnout maximální míru recyklace a šetrné nakládání s nebezpečnými látkami, které obsahují. To vše přispívá k tomu, že stále více nebezpečných odpadů končí v zařízeních k tomu určených a snižuje se tak riziko jejich nekontrolovatelného úniku do životního prostředí.

Systém třídění odpadů je stanoven obecní vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat. Konkrétní informace o možnosti odkládání lze získat na obecním či městském úřadě, případně u vstupu do sběrného dvora, pokud je v obci zřízen.

Třídíme s rozumem!

opvk hor zakladni logolink rgb cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.