Třídit plasty, papír a sklo umíme…. Jak ale naložit s ostatními odpady?

Pardubice, 2. 5. 2013 - Mimo komodit, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech i jiné druhy odpadů. Jedná se o materiál a odpad, který lze buď dále zpracovávat jako druhotnou surovinu, nebo je nutné jej odstranit podle platné legislativy a šetrně vůči životnímu prostředí. Místem určeným pro shromažďování vytříděných a nebezpečných složek komunálního odpadu je sběrný dvůr.

Každá obec s více než 2 000 obyvateli by měla na svém území zřídit sběrný dvůr, kam by mohli obyvatelé v průběhu roku odvážet odpady, které nepatří nebo se nevejdou do běžných kontejnerů určených pro sběr tříděného odpadu. Menší obce se mohou spojit a vybudovat jeden centrální sběrný dvůr pro více obcí, nebo zajišťovat sběr velkoobjemového a dalšího odpadu prostřednictvím mobilního svozu. Ve městech jsou provozovateli sběrných dvorů většinou firmy, technické služby, případně jiné subjekty. V malých obcích vesnického charakteru, které v ČR tvoří přibližně 80 % ze všech obcí, je provozovatelem sběrného dvora většinou sama obec. Na území Pardubického kraje je provozováno celkem 56 těchto zařízení.

Ve městě Choceň zajišťují provoz sběrného dvora Technické služby. „Obyvatelé našeho města mohou ve sběrném dvoře zcela zdarma odevzdat široký sortiment odpadů, zkrátka vše, co se jim nevejde do popelnice, tzn. veškerý odpad z domácnosti, ledničky, televizory, monitory, ale také například stavební suť nebo železo a mnoho dalšího. Domníváme se, že sběrné dvory jednak napomáhají zvyšovat účinnost tříděného sběru, a snižují tak množství odstraněného odpadu ve spalovnách a na skládkách, ale také významně předchází riziku vzniku černých skládek v našem městě a jeho okolí," říká 1. místostarosta města Choceň Ing. Ladislav Valtr, MBA.

Sběrné dvory jsou určeny pouze pro obyvatele daného města nebo obce, protože obec hradí náklady spojené s odstraňováním odpadů přijatých na sběrný dvůr. Občané proto mohou v průběhu celého roku zdarma (po předložení platného občanského průkazu s místem trvalého bydliště v místě lokalizace sběrného dvora) odložit vytříděný odpad do celkového objemu 200 kg od občana za týden. Výjimku mohou tvořit pneumatiky nebo větší množství odevzdané stavební suti. Každý sběrný dvůr si může stanovit podmínky, za kterých bude daný odpad přijímat.

Nejčastěji slouží sběrné dvory k odkládání objemného odpadu jako je starý nábytek, koberce, umyvadla, linolea a kuchyňské linky. V rámci sběru je ve sběrných dvorech také realizován zpětný odběr nefunkčních a vyřazených elektrozařízení. Patří mezi ně lednice pračky, rádia, televize, počítače, mobilní telefony, malé spotřebiče v domácnosti nebo domácí nářadí. Na sběrný dvůr náleží i nebezpečné odpady, které v případě nezodpovědného a neodborného nakládání mohou ohrozit naše zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí. Nebezpečnými odpady jsou zejména některé barvy, laky, rozpouštědla, domácí chemie, minerální oleje a tuky, ropné látky, ale také obaly jimi znečištěné.

V neposlední řadě sběrné dvory přijímají kompostovatelný odpad ze zeleně zahrádek, tzn. listí, posekanou trávu nebo ořezané větve. Zejména na jaře a na podzim jsou pro tento druh odpadu přistavovány speciální kontejnery. Ve většině sběrných dvorů lze samozřejmě odevzdat i běžný komunální odpad včetně všech jeho tříděných složek jako jsou papír, sklo, plasty nebo nápojové kartony.

A jak by měl takový sběrný dvůr vypadat? Každý sběrný dvůr disponuje zvláštními kontejnery na jednotlivé druhy odpadů, je oplocený a musí mít zpevněnou a odvodněnou plochu. Sběrný dvůr musí zajišťovat proškolená obsluha, která ví, co a kam uložit. „Je ale pravdou, že vybudování funkčního sběrného dvora nestačí. V našem městě považujeme za nezbytné velice dobře informovat občany o jejich možnostech, jak a kde mohou s odpady nakládat, ale zároveň také podnítit jejich zájem tím, že budou seznámeni s výsledky jejich snažení ve třídění komunálního odpadu," dodává místostarosta Valtr.

Konkrétní informace o možnosti odkládání odpadů lze získat na obecním či městském úřadě, případně u vstupu do sběrného dvora.

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.