Žížaly – správné odpadové hospodářky

Pardubice, 29. 5. 2013 - Jednou z možností ekologicky šetrného zpracovávání odpadů, přesněji řečeno biologicky rozložitelných odpadů, je kompostování. Základem procesu kompostování je biodegradace (neboli biologický rozpad) organické hmoty vlivem působení aerobních mikroorganismů v kombinaci s některými dalšími chemickými reakcemi. Zastoupení mikroorganismů není stálé a je závislé na složení kompostu a stupni humifikace (tj. rozkladu látek v půdě spojeného s tvorbou humusu). Nespornou výhodou kompostování je získání kvalitního materiálu oživeného užitečnou mikroflórou – kompostu, který zlepšuje vlastnosti půdy.

„Tříděním bioodpadu se můžeme podílet na snížení množství odpadu ukládaného na skládky a podílet se tak svým dílem na ekologicky šetrnějším nakládání s odpady ve městě," vybízí občany Ing. Ladislav Valtr, MBA, místostarosta Chocně. Kompostování může být organizováno na třech úrovních. Průběh procesu kompostování je téměř stejný u všech variant, liší se pouze v rychlosti probíhajících dějů.

Domácí kompostování přímo v místě vzniku odpadu je velmi snadné a finančně nenáročné. Zejména v posledních letech je tento způsob zužitkování odpadů ulehčován pestrou nabídkou klasických domácích kompostérů nebo vermikompostérů, kde s rozkladem biohmoty ochotně pomáhají žížaly (klasické hnojní nebo speciálně vyšlechtěné tzv. kalifornské hybridy). Čeští výrobci dokonce nabízí dřevěné „žížalové" kompostéry vhodné pro bezpečné kompostování v bytech či jiných interiérech bez nežádoucího zápachu. O oblibě domácího kompostování také svědčí již osmý ročník soutěže „Miss kompost".

Druhou úroveň kompostování lze označit jako komunitní, která je organizována v uzavřeném okruhu několika subjektů (chat, zahrad, obytných domů apod.). Pro komunitní kompostování je třeba zvolit vhodný typ a velikost kompostéru a zejména najít bezpečné, optimálně uzamykatelné, místo pro jeho umístění. Výhodou komunitního kompostování je rozpočítání pořizovacích, příp. provozních nákladů mezi jeho účastníky, ale nevýhodou někdy může být komplikovaná dohoda mezi jednotlivými subjekty.

Třetím způsobem kompostování je centrální kompostování v kompostovištích či průmyslových kompostárnách, které obvykle provozují obce nebo zemědělské či odpadářské subjekty. V kompostárnách dochází ke zpracování nejen odpadů z domácností, ale také např. průmyslových a zemědělských odpadů či kalů z čistíren odpadních vod, proto je nutné vždy dbát zvýšené opatrnosti ve vztahu k možnému výskytu obsahu těžkých kovů. „V současné době disponuje celkem 16 oprávněných osob platným souhlasem Krajského úřadu Pardubického kraje k provozování zařízení ke kompostování odpadu dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech," doplňuje Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.


Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz