Renovace tonerů – co uděláte s prázdným tonerem vy?

Pardubice, 21. 10. 2013 - V dnešní době má skoro každá domácnost nejen počítač, ale také tiskárnu. Málokdo si ovšem uvědomí, že na skládkách komunálních odpadů každoročně, bez možnosti další recyklace, skončí na celém světě cca 500 milionů tonerů a inkoustových kazet. Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) se nejedná o nebezpečný odpad a likvidaci je tak možné provádět běžným způsobem, například spálením ve spalovně či uložením na skládku. Plasty, ze kterých jsou tyto kazety vyrobeny, se rozkládají až 1 000 let.

Tiskové kazety se dle náplně dělí jednak na tzv. tonerové (0,5 kg), zde se jako barvonosného barviva používá tonerového prášku, který je v tiskárně za pomoci elektrického pole a laserového paprsku přesně nanášen na fotocitlivý válec a z něj na papír. U barevných tiskáren se kromě černého toneru používá toner žlutý, purpurový a azurový, jejichž pomocí se skládají další barvy. Druhou tiskovou kazetou je tzv. inkoustová kazeta (30 – 55g), zde jsou použity pigmentové inkousty.

Když tiskárna hlásí, že dochází barva, máme dvě možnosti. Zakoupit kazetu novou, nebo tu původní nechat renovovat, tedy znovu ji naplnit. V případě renovace inkoustové nebo tonerové kazety je hlavním cílem znovupoužití kazety tak, aby se stala rovnocennou náhradou originálu. Mezi výhody patří ekologické hledisko, neboť při využívání opakovaného plnění je přispíváno k omezování tvorby dalších zbytečných odpadů a finanční úspory (30 – 70% ceny).

Při renovaci je kazeta rozložena na jednotlivé díly a veškerý materiál je podrobován pečlivým testům a to nejen chemickým, ale i mechanickým a mikroskopickým. V případě, že některý z dílů je nefunkční nebo poškozen, je nahrazen jinou součástkou. Tyto zásoby náhradních dílů si společnosti opatřují vykupováním prázdných, ještě nerenovovaných kazet. Každá součástka je vyčištěna ultrazvukem, mechanicky, v případě potřeby i chemicky. Do vyčištěné tonerové kazety se poté nasype příslušný toner (pro každý typ kazety se používá specifický typ). Po naplnění se kazeta opětovně sestaví. Poté nastává proces testování renovované kazety spojený s testováním kvality tisku. Naproti tomu u inkoustových kazet se zjišťuje průchodnost trysek, těsnost konstrukce a funkce vestavěné elektroniky. Poslední operací je zabalení do neprodyšného obalu. Takto lze kazety renovovat do té doby, než se výrazně mechanicky poškodí části, které nelze vyměnit.

Recyklace tonerových kazet (či lépe řečeno jejich separace od ostatního odpadu) přitom není z hlediska spotřebitelů nijak náročná. Jednak jde využívat systému zpětného odběru a prázdnou kazetu při nákupu nové v obchodě vrátit. Druhou možností je zapojení se do ekologicko – charitativně zaměřeného projektu. Ve všech krajích ČR, Pardubického kraje nevyjímaje, probíhá již několik let projekt SBÍREJ-TONER.CZ. Princip projektu spočívá v tom, že se firmy a nejrůznější instituce na stránkách www.sbirej-toner.cz mohou kdykoliv zaregistrovat a poté dostanou zdarma sběrné boxy na vypotřebované tonery. Plné boxy jsou odváženy do vykupujících firem, kde následuje třídění a renovace tonerů. Výtěžek z renovace je věnován vybraným zařízením pečujícím o mentálně hendikepované osoby.


Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz