Opravdu víte, proč platíte za odpad?

Pardubice, 26. 10. 2012 – Nakládání s odpady je služba veřejnosti, kterou obyvatelům neposkytuje stát, ale jednotlivé obce. Ačkoliv základní způsoby nakládání s odpady jsou stejné pro všechny, jednotlivé obecní úřady si mohou nastavit vlastní systém podle místních podmínek a zvyklostí. Všichni do jednoho však za odpady platíme. Pokládáte si neustále otázku, proč musíte městu nebo obci platit za něco, co vyhazujete?

Nakládání s odpady je služba jako každá jiná a i za ni se musí platit. Jinými slovy - obce, jakožto vlastníci odpadů, jsou za nakládání s odpady povinny platit oprávněným osobám. Protože odpady produkují občané obce, je logické, že se obec od nich snaží získat peníze. „Každý z nás produkuje odpad a zároveň žádá, aby ho odpad neobtěžoval, aby se neválel kolem domů a měst. A protože odpady se prostě musí odvážet a je nevyhnutelné, aby se s nimi v rámci ochrany zdraví a životního prostředí nakládalo podle zákona, je stejně nevyhnutelné za tuto službu platit“, říká Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. pro Pardubický a Královéhradecký kraj.

Pro správné nakládání s odpady je nezbytná celá řada na sebe navazujících technických zařízení počínaje sběrnými nádobami, přes svozová vozidla až k zařízením pro odstraňování nebo úpravu a recyklaci odpadů. Všechna tato zařízení obsluhují lidé, kteří musí být za svoji mnohdy velmi náročnou a nepříjemnou práci placeni. Jen pro představu – popelnice na směsný odpad stojí okolo 500 Kč, kontejner na tříděný odpad nestojí méně než 4 000 Kč, svozové vozidlo nepořídíte za méně než 3 miliony Kč. Výstavba skládky se pohybuje v řádech stovek milionů. Připočítejte cenu pracovní síly a zákonné poplatky za tunu odpadu uloženého na skládce. Sečteno a podtrženo, nakládání s odpady je náročná, zodpovědná, ale taky nákladná záležitost, bez které se v dnešní době neobejdeme.

Odpadové hospodářství obcí se ale skládá i z dalších činností, nejen ze svozu směsného komunálního odpadu. Další náklady spolu nese nakládání s objemným odpadem, nebezpečnými odpady, odpadkovými koši, případně s provozem sběrného dvora. Obce se mimo jiné musí postarat i o veřejná prostranství, musí odstraňovat černé skládky. Nemalé náklady obci přináší i třídění odpadů, ale zde naštěstí obce získávají finanční odměnu ze systému EKO-KOM. Čím více odpadů obec

vytřídí a předá k recyklaci, tím vyšší je odměna. I přesto se průměrné náklady na odpadové hospodářství pohybují okolo 900 Kč na osobu a rok.

Nejrozšířenějším způsobem platby za odpad je poplatek známý jako „poplatek za hlavu“, správně řečeno místní poplatek za provoz systému odpadového hospodářství obce. Tento poplatek byl zaveden v roce 2002 a jeho hlavním cílem bylo nahradit do té doby zavedený „známkový systém“, a snížit tak vznik černých skládek a zároveň přimět občany k tomu, aby s odpadem nakládali správně. Poplatek je konstruován podle skutečných nákladů obce na odpad a jeho maximální výše je omezena zákonem. „Největší chybou je myslet si, že za onen obligátní poplatek, který může činit od příštího roku až 1 000 Kč na osobu (do letoška to bylo 500 Kč), si platím popelnici na směsný odpad, a tudíž nemá cenu třídit nebo se jakkoliv o odpady starat, protože platím stejně, ať třídím nebo ne“, doplňuje Tomáš Pešek. Z vybraných peněz je ve skutečnosti hrazen nejen svoz popelnic, ale i odvoz objemných a nebezpečných odpadů, sběr a svoz tříděných odpadů, úklidy černých skládek, provoz sběrného dvora apod. Obce však mají i další možnosti jak zpoplatnit obyvatelstvo, a to buď formou poplatku za komunální odpad, nebo na základě písemné smlouvy mezi občanem a obcí.

Nevýhodou místního poplatku je, že funguje na kolektivním principu a nerozlišuje individuální přístup občana k nakládání s odpady. Například, budou-li všichni občané třídit odpad, je možné, že se poplatek zvyšovat nebude. Existuje ale také opačná varianta - pokud se všechen odpad bude házet do popelnic, je vysoce pravděpodobné, že budeme každý rok platit za odpady více a více.

Přemýšlet a třídit odpad se tak vyplatí i vám.

opvk hor zakladni logolink rgb cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.