Olej do kanalizace rozhodně nepatří

Pardubice, 9. 10. 2013 – Otázku, kam s použitým jedlým olejem, si položila většina z nás. Problém současné doby je ten, že lidé prakticky nevědí, jak se použitého oleje zbavit. Přitom jednou z povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, je zajistit přednostně využití odpadu před jejich odstraněním. Někteří ho tedy vylévají do záchodu, jiní ho vrací zpět do lahví a vyhazují do směsného odpadu.

Podle slov Jiřího Štěpána, technického ředitel firmy Vodos Kolín, nezakazuje kanalizační řád vypouštět vodu s tuky z domácností, ale povolená koncentrace tuků ve vypouštěné splaškové vodě je tak nízká, že z něj zákaz vylévání tuků do odpadů vyplývá.
Po ochlazení odpadní vody se vypuštěný olej v kanalizaci mění na hrudky máslové konzistence, jež se postupně nabalují a zachycují další příměsi. Tím vzniká riziko, že dojde k ucpání potrubí. Ještě horším je vliv tuků na urychlování koroze kanalizačního potrubí. Tuky se v kanalizaci částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty urychlují korozi stěn kanálů. V extrémních případech vznikne tuková kra s povrchem silným několik centimetrů a dochází k úplnému ucpání kanalizace.

V tomto případě musí být tlakovými vozy provedeno čistění kanalizace, kdy se materiál rozplaví. Případně se čištění provádí kombinovanými tlakovými vozy, které hmotu zachytí a odvezou ji na skládku. Tyto hmoty ucpávají nejen potrubí, ale i kanalizační čerpadla, obalují sondy ovládající jejich chod a zastavují je.

Čistírny odpadních vod jsou sice vybaveny „lapáky" olejů a tuků, které slouží k separaci tuků z odpadních vod, ale jejich kapacita není dimenzována na velké množství tohoto odpadu. Nejvhodnějším řešením je bezplatné odevzdání použitého oleje do sběrného dvora, odkud je předán společnosti zabývající se recyklací olejů z domácností. Při recyklaci se vyseparují tři složky. První se používá na výrobu methylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Další části se používají v gumárenském a chemickém průmyslu.

Od letošních prázdnin mají i obyvatelé Pardubic možnost ekologického uložení jedlých olejů a tuků na sběrných dvorech ve svém městě (s výjimkou separačního dvora v Lonkově ulici v Polabinách). Jedlé tuky a oleje musí být z důvodu následné manipulace odevzdány do sběrného dvora v nevratných, uzavíratelných a nepropustných nádobách. Posléze jsou předány k již zmíněné recyklaci. „Přestože se nejedná o odpad nebezpečný, zbytečně zatěžoval čistírny odpadních vod a životní prostředí, " řekl Jiří Strouhal, ředitel sekce odpadů Služeb města Pardubic.


Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz